top of page

ManholeSeries

06

ตะแกรง

ระบายน้ำ

ตะแกรงระบายน้ำใช้สำหรับรางระบายน้ำที่เป็นแนวยาวผลิตจากเหล็กหล่อไม่เป็นสนิม ถูกออกแบบมาอย่างดีไม่เกิดเสียงดังในเวลาที่รถวิ่งผ่าน

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ

* หมายเหตุ: A = ขนาดทั้งหมด, C = ขนาดฝา, O = ขนาดช่องเปิด  และ H = สูง

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
bottom of page