Custom Craft

Series

จากนวัตกรรมการตีเหล็กของชาวญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งถูกนำมาผสมผสานเข้ากับฝาแมนโฮลในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของญี่ปุ่น สร้างเป็นเอกลักษณ์จนมีชื่อเสียงในระดับโลก

Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. นำความใส่ใจในการออกแบบฝาแมนโฮลจากญี่ปุ่นมาให้บริการลูกค้าที่ใส่ในในรายละเอียด โดยลูกค้าสามารถออกแบบลวดลายของฝาแมนโฮล ฝาบ่อ หรือฝาท่อของคุณได้ตามรสนิยมและความต้องการ

Standard Features: คุณสมบัติมาตรฐาน

 

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Ductile

Iron

Customise

Design

Odor

Control

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Noise

Prevention

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

Bike

Safe

สนใจสามารถขอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์และพนักงานขาย

ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ
ฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ