top of page

ภาพห้องเก็บแม่พิมพ์ระบบอัตโนมัติสั่งการโดยคอมพิวเตอร์

ทำให้มีความแม่นยำในการควบคุมการจัดเก็บ และการนำแม่พิมพ์กลับมาใช้ใหม่

ฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำ

History

Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลานับทศวรรษ

 

ด้วยวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความแตกต่างจึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและได้ริเริ่มบุกเบิกตลาดฝาท่อในประเทศไทยผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสินค้าในเครือ Norinco ประเทศฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์ด้านฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝา, ตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำ มากว่า 30 ปี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก Norinco มาเป็นเครือ EJ Group, Inc. ในปัจจุบัน

 

ในระยะต่อมา เนื่องจากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น บริษัทจึงเพิ่มเติมฐานการนำเข้าเป็นประเทศในแถบเอเชียเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเลือกเฟ้นนำเข้าสินค้าจากบริษัทชั้นนำในแถบประเทศเอเชียตะวันออกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานสูง มีนวัตกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอันสอดคล้องกับปณิธานของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานสินค้าและเห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นกว่าสินค้าฝาแมนโฮล,

ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำจากบริษัทอื่นๆ

 

ดังนั้น บริษัท Mc H&H จึงไม่ได้นำเสนอเพียงสินค้าประเภทฝาท่อ

ฝาแมนโฮล ฝาบ่อ ฝาตะแกรงและตะแกรงระบายน้ำเท่านั้น แต่เรายังเน้นการนำเสนอนวัตกรรมที่บริษัทได้คิดค้นขึ้นเพื่อเข้าถึงความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราสัญญาว่าพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายฝาแมนโฮล ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาตะแกรง และตะแกรงระบายน้ำที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยต่อไป

STORY OF 

McHH

bottom of page