KNOWLEDGE

& ARTICLE

เมื่อกล่าวถึงฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเพียงแค่ฝากลมๆ ที่ใช้สำหรับปิดท่อระบายน้ำเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของฝาท่อนี้กลับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณเลยทีเดียว นอกจากนั้นมันยังถูกพัฒนาทั้งรูปแบบ วิธีการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายตามยุคสมัย รวมถึงถูกพัฒนาให้มีความสวยงามอีกด้วย

March 17, 2017

สีโคลทาร์อีพ็อกซี (Coal Tar Epoxy) ได้ประกาสใช้ครั้งแรกเป็นมาตรฐานเลขที่ มอก.727-2540
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอนที่ 60ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2540

ต่อมาได้พิจารณาเพิ่มคุณลักษณะจุดวาบไฟและแก้ไขวิธีทดสอบความติดแน่นเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จ...

Please reload

Featured Posts

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd.

February 15, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

© 2015 Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Terms and conditions   :   Privacy Policy   :   Sitemap