KNOWLEDGE

& ARTICLE

เมื่อกล่าวถึงฝาแมนโฮล, ฝาท่อ, ฝาบ่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเพียงแค่ฝากลมๆ ที่ใช้สำหรับปิดท่อระบายน้ำเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของฝาท่อนี้กลับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณเลยทีเดียว นอกจากนั้นมันยังถูกพัฒนาทั้งรูปแบบ วิธีการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายตามยุคสมัย รวมถึงถูกพัฒนาให้มีความสวยงามอีกด้วย

February 15, 2016

ข้อดีและข้อเสียของฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ประเภทต่างๆ

 

 

ฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. ประเภทคอนกรีต

ข้อดีของฝาท่อคอนกรีต                            ข้อเสียขอ...

February 15, 2016

ฝาท่อระบายน้ำ เรียกสั้นๆว่า ฝาบ่อพัก

ฝาท่อคืออะไร

ฝาท่อคือ ฝาที่ใช้สำหรับปิดท่อ ซึ่งฝาท่อนั้นมีทั้งฝาท่อที่ใช้ในงานระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

ฝาท่อมีประโยชน์อย่างไร

ฝาท่อใช้เพื่อช่วยปกปิดป้องกันสิ่งแปลกปลอม ไม่พึงประสงค์ตกลงไป ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดใช้ง...

Please reload

Featured Posts

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ของ Mc H&H (Thailand) Co., Ltd.

February 15, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

© 2015 Mc H&H (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Terms and conditions   :   Privacy Policy   :   Sitemap